Gaeilge Mhanann Chomhráiteach (8)

Palchey phuddas as skeddan dy-liooar

 Photo by u0410u043bu0435u043au043au0435 u0411u043bu0430u0436u0438u043d on Pexels.com

Jeeagh quoi ta bio!

Déach caé tá bio!

Look who’s here! (Look who’s alive)

Yn dooinney-hene, Dannie Cain!

An duine-fhéin, Dannie Cain!

The man himself, Dannie Cain!

S’foddey neayr’s honnick mee uss

‘S’fada an uair ‘s chonnaic mi thus’

It’s a long time since I saw thee

C’red t’ou uss jannoo ayns Purt le Moirrey?

C’réad t’ thú thus’ déanamh anns Purt le Moire?

What are you doing in Port St. Mary?

Ta mish ec yn eeastagh mleeaney

Tá mis’ aig an iastach i mbliana

I am at the fishing this year

Va shin gobbragh mooie jeh’n Cholloo riyr

Bha sinn ‘g obrach ‘muigh den Cholú ‘réir

We were working out off the Calf last night

Haink shin stiagh ayns y phurt mysh shey er y chlag moghrey jiu

Thainc[1] sinn ’steach anns a’ phurt múis sé air a’ chlag móra diu

We came into the harbour about six o’clock this morning

Vel monney[2] baatyn-eeastee gobbragh?

Bheil mona bátan-iastaigh ‘g obrach?

Are there many fishing boats working?

Cha nel agh queig baatyn Manninagh

Chan eil ach cúig bátan Manannach

There are only five Manx boats

Row monney skeddan eu? Cha row

Robh mona scadán aiu? Cha robh

Had you much herring? No

S’goan[3] ta’n skeddan ec y traa t’ayn

‘S’ gann[4] tá’n scadán aig a’ tráth t’ann

The herrings are scarce at present

Nagh row lane-eayst ayn riyr?

Nach robh lán-east’[5] ann ‘réir?

Wasn’t there a full moon last night?

Va, shen yn oyr[6] nagh dooar shin veg!

Bha, sein an ábhar nach d’fhuair sinn bheag!

Yes. that’s the reason we got nothing!

Jed shiu magh reesht fastyr[7]

dTéid siu ‘mach ‘ríst feastar diu?

Will you go out again this evening?

Cha jed, nagh nee Jesarn t’ayn?

Cha dtéid, nach n-í Dia Sathairn t’ann?

No, isn’t it Saturday?

As bee laa ny vairagh Jydoonee

As bidh lá na mháireach Dia Domhnaigh

And tomorrow will be Sunday

Cha jagh rieau Manninagh dooie gys obbyr er y Ghoonaght

Cha deach riamh Manannach dúthaí gus obair air a’ Domhnacht

No true Manxman ever went to work on the Sabbath

Vel shiu kiarail[8] goll thie dy chur shilley orroo?

Bheil siu caeraéil gol taigh dá chur siolladh orru?

Do you intend going home to put a sight on them?

Cha nel, my vees ooilley dy mie, beemayd ayns Rhumsaa ‘sy chiaghtin shoh cheet

Chan eil, ma bhidheas uile da maith, bímiod anns Rhumsaa sa tseachtain seo tíot

No. if all is well. we shall be shall in Ramsey this coming week

Mannagh vel oo goll thie eisht, trooid as gow jinnair marin mairagh

Mannach bheil thú gul taigh eist, trobhad as gabh dinnéar mairinn ‘máireach

If you’re not going home then, come and have dinner with us tomorrow

Nee’m, gur eh mie mooar[9] eu

Ním, go robh e maith mór aiu

I will, thank you very much


[1]Baineadh úsáid as an litriú seo chun an fhoghraíocht a chur in iúl ach b’fhéidir cás a dhéanamh ar son an litriú ‘tháinig’, atá in úsáid in Albain agus in Éirinn agus a bhíodh in úsáid sa Ghaeilge Chlasaiceach.

[2]Féach GA ‘manadh’ (Williams). manadh /manəɣ/ fir. gin. -aidh, iol. -aidhean 1 omen, sign (usually some form of light) 2 apparition (Am Faclair Beag). Úsáidtear é in abairtí diúltacha amháin.

[3]< G. Gann.

[4]Fágadh an litriú seo mar atá i nGA agus i nGE ar an ábhar go bhfuil dhá fhuaimniú éagsúla ar an fhocal in Eilean Mhanann.

[5] Cf. GA easga, ‘Archaic Moon’ (Dwelly) & GÉ éasca (Dineen)

[6]Faightear “shen y fa” (sein a’ fáth) chomh maith. Is suimiúil gur cosúil úsáid ‘ábhar’ sa chás seo agus Gaeilge Oirialla.

[7]   Dar le Juan Y Geill tá sé deacair aimsir fháistineach na mbriathar neamhrialta  a fhoghlaim de ghlanmheabhair, agus i measc chainteoirí ó dhúchas [chualathas] jean oo cheet? (déan thú tíot?) in áit jig oo? (‘dtig thú?). Dar leis go nglactar le húsáid ‘jannoo‘ (<déanamh) sa chaoi seo i nGaeilge Mhanann labhartha. Mar a gcéanna, sa mhodh foshuiteach … cha jinnagh eh clashtyn rhym. (cha deanadh e claistin rium), ‘He would not hear me.’

[8]Ón Bhéarla, ‘care’

[9]Léiríonn foghraíocht an fhocail seo, /mu:r/ an caidreamh a bhí idir Ghaeilge Mhanann agus Gaeilge na Mumhan.

Gaeilge Mhanann Chomhráiteach (7)

Cre’n oor te, Rob? (cre’n traa te?)[1]

Cré’n uair t’e, Rob? (cré’n tráth t’e?)

What time is it Robert?

Te bunnys hoght er y chlag

T’e bunús hocht air a’ chlag

It’s nearly eight o’clock

Nagh vel Juan dooisht foast?

Nach bheil Juan dúist fóst?

Isn’t John awake yet?

Cha nel. t’eh cadley trome

Chan eil. t’e cadla[2] trom

No, he’s fast asleep

Te lane traa v’eh er-chosh

T’e lán tráth bh’e air-chois

It’s quite time he was afoot

V’eh ro anmagh goll dy lhie

Bha e ro anmach[3] gol da laighe

He was too late going to bed

Immee as insh da te gaase anmagh

Imigh as inis da t’e ’g fhás anmach

Go and tell him it’s getting late

Jean siyr, Yuan, nagh vel oo goll dys y vargey jiu?

Déan saer[4], Juan, Nach bheil thú gol du-s a’ mhargadh diu?

Make haste, John, aren’t you going to the fair (market) today?

Dy jarroo ta, jean oo fuirraght rhym?

Da dearbh tá, déan thú fuireacht rium?

Indeed yes, will you wait for me?

Mie dy liooar, agh ny bee foddey

Maith da leór, ach ná bidh fada

Good enough, but don’t be long

Hee’m oo er y droghad rish yn awin

Chí’m thú air a’ drochad ris abhainn

I’ll see thee on the bridge by the river

Ve lurg nuy er y chag tra raink Juan y droghad

Bh’e lurg naoi air a’ chlag tráth ráinig Juan a’ drochad

It was after nine o’clock when John reached the Bridge

T’ou uss litcheragh agglagh, Yuan bhoy

Tá thú thus’ litéarach eaglach, Jhuan boy

Thou art awful lazy, John boy

Cre shen va my warree[5] cliaghtey gra?

Cré sein bha mo mhairí cleachta ’g rá?

What was that my grandmother used to say?

“Litcheragh[6] goll dy Ihie,

“Litcheragh girree seose, as

“Litcheragh goll dys y Cheeill Jydoonee.”

“Litéarach gol da laighe,

Litéarach ‘g éirí suas, as

“Litéarach goll dus a’ Cheill Dia Domhnaigh”

“Lazy to bed,

“lazy gettingup and

“lazy going to Church on Sunday.”

Cha lias[7] dhyt jannoo froaish[8], Rob

Cha leas duit deanamh froais, Rob

Thou needn’t brag Robert

Cha row uss ro ghastey jea!

Cha robh thus’ ro-ghasta dé!

You were not too lively yesterday

As cha row uss er-chosh roish jeih er y chlag arroo-y-jea!

As cha robh thus’ air-chois rois deich air y chlag arú-a-dé!

And you weren’t up before ten o’clock the day before yesterday

Ny lhig dooin tuittym-magh kyndagh[9] rish

Ná lig dúinn tuitim-magh ciondach ris[10]

Let’s not fall out about it (because of it)

N’abbyr fockle. Ta shin rey rish

N’abair focal. Tá sinn réidh ris

Don’t mention it, it’s finished with (we are done with it.)


[1]Is féidir ‘C’wooad er y chlag te?’ (<C’ mhéad/mheud air a’ chlag t’e?) a rá chomh maith (Juan Y Geill).

[2]Féach Gaeilge na hÉireann ‘codladh’ agus Gaeilge na hAlban ‘cadal’, ón tSeán-Ghaeilge cotlud (McBain).

[3]Féach G. Na hAlban ‘anmoch’ (Broderick, ibid).

[4][sa:ir] < GÉ saothar (Broderick, 2016, ibid).

[5] Féach Gaeilge Oirthear Uladh ‘móirí’.

[6] San am atá i láthair, níl mé cinnte faoi shanasaíocht an fhocail áirithe seo.

[7] Títear an litriú ‘lhias’ chomh maith.

[8]Froaish, “panache, swagger, swank, egotism, brag” (Kelly). Féach Gaeilge na hAlban ‘pròis‘, “from Scottish prossieprowsie, nice and particular” (McBain).

[9] < GE cionntach,

[10] ciondach ris ‘ciontach as’, mar gheall air.

Chan ann am Bòid uile a tha an t-olc: Turas gu Hiort a’ chinn a deas — Trèanaichean, tramaichean is tràilidhean

Is fìor thoil leam eileanan, an dà chuid ann an Alba agus nas fhaide air falbh. Tha mi air tadhal air iomadh eilean beag is mòr bho Hiort sna iar-thuath gu Creag Ealasaid san iar-dheas agus Eilean Mhaigh air a’ chosta an ear. Tha tòrr eileanan air nach do thadhail mi fhathast, ge-tà agus tòrr […]

Chan ann am Bòid uile a tha an t-olc: Turas gu Hiort a’ chinn a deas — Trèanaichean, tramaichean is tràilidhean