Lonnaíochtaí Lán-Ghaeilge i mBaile Átha Cliath? — Misneach

Ag an bpléphainéal tábhachtach seo, pléifear na deiseanna, na castachtaí, na constaicí agus na féidearthachtaí a bhainfeadh le lonnaíocht lán-Ghaeilge a bhunú i mBaile Átha Cliath. Tá a leithéid déanta cheana féin i mBéal Feirste agus i gCorcaigh agus tá na scéalta sin agus go leor cinn eile scrúdaithe go mion ag ár bpríomh-aoichainteoir Ciarán…

Lonnaíochtaí Lán-Ghaeilge i mBaile Átha Cliath? — Misneach

Gaeilge Mhanann Chomhráiteach (14)

Ta drogh-earish[1] ayn jiu, nagh vel?

Tá droch-iris ann diu, nach bheil?

There’s foul weather today, isn’t there?

Ta dy jarroo, fliugh as rastagh[2]

Tá da dearbh, fliuch as reastach

Yes indeed, wet and squally

S’atchimagh va’n oie riyr neesht!

Is aiteamach bha’n oíche ‘réir nís!

What a terrible night it was last night too!

Ve sheidey creoi[3] fud ny hoie!

Bh’e séideadh cruaidh fud na hoíche!

It was blowing hard all last night too! 

Cha row monney cadley ayms

Cha robh mona cadla aghams

I hadn’t much sleep

Va’n thie ain ooilley er-craa[4]

Bha’n taigh aghainn uile air-crathadh

Our house was all a-tremble

As va ram fliaghey jeant neesht

As bha ram fliachadh déant nís

And there was a lot of rain too

Ve ceau trome feiy’n laa[5]

Bh’e caitheamh trom feadh’n lá

It was raining heavy all day long

Cha nel shin rey[6] rish noadyr[7]

Chan eil sinn réidh ris noadar

We are not done with it either

Ta’n gless[8] tuittym foast, as ta’n gheay girree reesht

Tá’n gléas tuiteam fóst, as tá’n ghaoth ’g éirí ’ríst

The glass (barometer) is still falling and the wind is getting up again

Ta’n aer baggyrt rish dorrin[9]

Tá’n aer bagairt ris doireann

The sky is threatening for a full gale

As lurg shen tooilley fliaghey!

As lurg sein tuilleadh fliaghey!

And after that more rain!

Jeeagh er ny bodjallyn[10] shid!

Déach air na boidealan si(ú)d!

Look at yonder clouds!

Cho dhoo as dorraghey as yn oie-hene

Cho dubh as dorcha is an oíche-fhéin

As black and dark as the night itself

Cuin oddysmayd jerkal[11] rish caghlaa[12]?

Cuin fhaodas muid dearcail ris caochladh?

When might we hope for a change?

Cha bee caghlaa son shiaghtin elley

Cha bidh caochladh son seachtain eile

There will not be a changfor another week

Naik shiu y baatey cheet stiagh jiu? 

An fhaic siu a’ báta tíot ’steach diu?

Did you see the boat coming in today?

Honnick, as va thurrys agglagh eck

Chonnaic, as bha thurrys eaglach aic

Yes, and she had an awful trip

Va’n cheayn[13] freayney[14] as tonnyn mooarey cheet stiagh er y traie

Bha’n cuan fraonadh as tonnan móra tíot ’steach air a’ tráigh

The sea was raging and big waves coming in on the shore

S’mie Ihiam dy vel y baatey er roshtyn[15] ayns sauchys[16]

‘S’maith leam da bheil a’ báta air roistean anns sáibhteasI’m glad that the boat has arrived in safety


[1] Cf. GÉ iris (Broderick); “Both ‘earish’ and ‘aimsear’ mean ‘weather, time, period, season,’ but one generally hears earish used for bad weather and aimsear for fine weather” (Nótaí Juan Y Geill). 

[2] < SG rescach (Broderick 2016); cf. GA reasgach; “’rastagh’=boisterous, wild. and can be applied to a person meaning ‘uncouth,’ or ‘rough’” (Nótaí Juan Y Geill). 

[3] Cf. GÉ crua / cruaidh. Admhaím nach óireann an litriú ‘cruaidh’ don fhuaimiú Manannach go maith ([krə:i], [kri:], [krə:i], [krö:i] Broderick 2016), ach níl neart air sa chás seo.

[4] Cf. GA crathadh (Broderick 2016); & GÉ creathadh.

[5] “’feiy,’ can mean a ‘fathom’ a large measurement, so ‘feiy’n lá’ might mean ‘the full measure of the day: Notice ‘fud na h-oie.’ But ‘feiy’n lá.’” (Nótaí Juan Y Geill).

[6] Cf. GÉ réidh (Broderick). 

[7] < English dialect (Broderick).

[8] = GÉ gloine (Scannel – https://cs.slu.edu/~scannell/pub/gv2ga.pdf)

[9] Cf. GA doireann & GÉ doineann. 

[10] Cf. GA baideal (Broderick 2016)

[11] Cf. GÉ dearcadh. 

[12] Cf. GA caochladh.

[13] Cf. GÉ cuan.

[14] Cf. GÉ raonadh (Broderick).

[15] Cf. MG rochtain (Broderick 2016) 7 GA ruigsinn.

[16] Cf. “Ir. sá(i)bhte + -as” (Broderick 2016).

Gaeilge Mhanann Chomhráiteach (13)

Blein Vie Noa, dhyt, Ealish

Bliain Mhaith Noa, duit, Ealish

A Good New Year to thee, Alice

Gur eh mie ayd, Rob, as shen dhyts[1] neesht

Go robh maith aghad, Rob, as sein duits nís

Thanks Robert, and the same to thee also

Dy chooilley yeearree[2] mie son slaynt as maynrys car[3] ny bleeaney shoh cheet

Dach uile (dh)iarraidh maith son sláint as meanras car na bliana seo tíot

Every good wish for health and happiness throughout the coming year

Ta’n Vlein Noa gialdyn[4] dy-mie

Tá’n Bliain Noa geallduin da-maith

The New Year is promising well

Ta emshir braew ayn nish ansherbee[5]

Tá aimsear bréagha ann ’nois ans-er-bith

There’s fine weather now anyway

Vel shiu er n’yannoo kiarailyn[6] mie erbee son y Vlein Noa?

Bheil siu air ndéanamh carailean maith air bith son a’ Bhliain Noa?

Have you made any resolutions for the New Year? (good intentions)

Vel shiuish er ghialdyn veg?

Bheil siú-is air gheallduin bheag?

Have you promised anything?

Ta mee kiarail[7] dy chur seose[8] thombaghey

Tá mi carail da chur suas tombagha

I intend to give up tobacco

S’mie shen, agh ta mee goaill aggle jeed[9], Rob 

‘S’maith sein, ach tá mi gabháil eagal díod, Rob

That’s fine, but I’m afraid of thee, Rob

S’aashagh[10] dy ghialdyn agh ny sassey dy yarrood

‘S’áiseach da gheallduin ach nas áisí da dearúd

It’s easy to promise, but easieto forget

Ta gialdyn gollrish bleayst[11]-ooh, jeant dy ve brisht

Tá gealldan goll ris blaost-uibhe, déant da bh’e brist

A promise is like an egg-shell, made to be broken

Cha nee edyr, cha jeanym credjal[12] shen

Chan í idir, cha déanaim creideal sein

Not at all I will not believthat

Er my hon-hene, cha jinnin gialdyn shen nagh voddin jannoo

Air mo shon-fhéin, cha dhéanainn geallduin sein Nach voddin déanamh

For myself, I wouldn’t promise that (which) I couldn’t do

S liooar dou[13] shen Ealish! cha jeanyms gialdyn veg

’S leór domh sein Ealish! cha jeanyms gialdyn bheag

That’s enough for me, Alice! I’ll promise nothing

C’raad ta my phoib as thombaghey?

C’rád tá mo phoib as tombagha?

Where’s my pipe and tobacco?

Nearey ort Rob!

Náire ort Rob!

Shame on thee, Robert!

Row ‘n Ollick Vie eu, Ealish?

Robh ‘n Ollaig Mhaith aiu, Ealish?

Did you have a good Christmas, Alice?

Feer vie, agh cha row monney shee ‘sy thie ainyn

Fíor-mhaith, ach cha robh mona síth sa taigh aghainn

Very goodbut there wasn’t much peace in our house

Veagh palchey ayds dy yannoo, er-lhiam[14]

Bheadh pailte aghads da dhéanamh, air-leam

There would be plenty at thee to do, I’m thinking

S’cummey lhiams yn obbyr

‘’S cuma leams an obair

I don’t mind the work

Cre gollrish veagh yn Ollick fegooish[15] cloan as caarjyn dy chur shilley orrin? 

Cré goll ris bheadh an Ollaig féaguis clann as cairdean da chur siolladh orainn?

What would Christmas be like without a family and friends to visit us?


[1] 2. “’sein duits’ = that to thee. ‘yn lheid cheddin’ = the same, the very same, of the same kind” (Notaí Juan Y Geill).

[2] Cf. GA 7 GÉ ‘iarraidh’ (Broderick 2016).

[3] = Béarla, ‘all, during, throughout’. “’car’=a turn, twist. a turn round. Hence ‘car ny bleeaney,’ the full cycle of the year. ‘cat· y touree all the summer, ‘car y voghrey,’ all the morning” (Nótaí Juan Y Geill). Cf. GÉ ‘cor’. 

[4] Cf. GA gealltuinn (Broderick 2016).

[5] Chomh fada agus gur féidir liom a thuiscint, is forbairt é ‘ansherbee’ ó ‘Aght erbee’, ‘anyhow’ (<achd air bith). 

[6] < Béarla, ‘care’ (Broderick).

[7] “ ‘kiarail’ =care, forethought, purpose, design (Nótaí Juan Y Geill).

[8] “pronounced either sohss or sooss” (Nótaí Juan Y Geill).

[9] “’afraid of thee,’ implying a doubt” (Nótaí Juan Y Geill).

[10] Cf. GÉ áiseach (Broderick)

[11] Cf. GÉ blaosc (Broderick)

[12] “’credjal,’ sometimes written as spoken ‘cra’al’” (Nótaí Juan Y Geill).

[13] “’s’liooar dou,’ = enough for me, but ‘s’liooar Ihiam’ = enough with me, meaning ‘I can hardly think it’ (Nótaí Juan Y Geill).

[14] “a peculiar Gaelic idiom, meaning, ‘I suppose, think, in my opinion’” (Nótaí Juan Y Geill). Cf. GÉ ‘dar liom’.

[15] Cf, GA eugmhais (Broderick 2016)

Gaeilge Mhanann Chomhráiteach (12)

Laa n’Ollick as Laa n’Ollck Beg

Lá Nollag a’s Lá Nollag Beag

Christmas Day and New Year Day

Row shiu rieau goll er y ‘Quaaltagh[1]?’

Robh siu riamh gol air a’ Comhaltach?’

Did you ever go on the ‘quaaltagh’?

Va dy jarroo, agh atreih!

Bha da dearbh, ach a truaigh[2]!

Yes indeed, but alas!

Cha nel ny Manninee cur monney geill da’n chenn chliaghtey nish

Chan eil na Manannaigh cur mona géill da’n tsean chleachta ’nois

The Manx people don’t pay much heed to the old customs now

Bleeantyn er-dy-henney[3], b’oayllagh[4] ny guillyn aegey goll er ny thieyn Oie’ll Voirrey as Laa ‘n Ollick Beg

Bliantan air-da-sheine, b’eólach na goillean éaga gol air na taigheann Oíche’l (i. oíche Fhéile) Mhoire as Lá Nollag Beag

Years ago, the young boys used to go (around) on the houses on Christmas Eve and New

Year’s Day

Ec y dorrys yinnagh peiagh aa-loayrt ny goan shoh: 

Aig a’ doras dhéanadh péachach a labhairt na gothan[5] seo:

At the door, (a person) one would recite these words:

Ollick ghennal[6] erriu[7] as blein feer vie

’Ollaig gheanail oraiu as bliain fíor mhaith

A Merry Xmas on ye, and a very good year

Seihll as slant da’n clane[8] lught-thie

Saol as sláint’ da’n c-slán[9] lucht taigh

Long life and health to the whole family

Bea as gennallys[10] eu bio[11] ry-cheilley

Beatha as geanaileas aiu bio re-chéile

Life and merriment living together

Shee as graih eddyr mraane as deiney

Síth as gráidh eadar mrán as daoine

“Peace and love ‘twixt women and men

Cooid as cowryn[12], stock as stoyr

Cuid as comharan, stoc as stór

Goods and wealth, stock and store

Palchey phuddase[13] as skeddan dy-liooar

Pailte phudás as scadán da leor

Plenty potatoes and herring enough

Arran as caashey, eeym as roayrt[14]

Aran as cáise, ím as reothart[15]

Bread and cheese, butter and beef

Baase myr lugh ayns uhllin ny soalt

Bás mar luch anns uileann na sabhalt

Death like a mouse in the corner of the barn

Cadley[16] sauchey[17] tra vees shiu ny Ihie

Cadla sáibhte tráth bhidheas siu na laighe

Sleeping safe when you’ll be in bed

As feeackle y jiargan[18] nagh bee dy mie

As fiacal a’ dearga(i)nn nach bidh da maith

And the tooth of the flea, may it not be good

Eisht veagh guilley lesh y kione dhoo cuirrit dy heet stiagh ayns y thie

Eist bheadh gille[19] leis a’ cionn[20] dubh cuirit da thíot ’steach anns a’ taigh

Then a dark-haired boy would be invited to enter the house

Va jough as greim dy vee currit da, yn chooid share v’oc ayns y thie

Bha deoch as greim da vee curait da, an chuid ’s fhearr bh’oc anns a’ taigh

Drink and a bite of food were given him, the best they had in the house

Tra v’ad giu[21], yiarragh y guilley

Tráth bh’ad guibhe, dhéaradh a’ gille

When they were drinking, the boy would say

Shoh slaynt as shee as eash dy vea, as maynrys son dy bragh

Seo sláint as síth as aois da bheatha, as meanras son da brách

Heres health and peace and age of life, and happiness for ever


[1]“THE first person who enters the house on New Year’s morning is called ” The Quaaltagh,” and it is a matter of considerable anxiety, particularly amongst the female portion of the household, that it should be a person of dark complexion, as a lighthaired male or a female is deemed unlucky (and a “agagh, a splay footed person, is considered as particularly so), to be the first-foot on that day, and many a plan is resorted to, in order to keep the unwelcome one outside, and many a sly peep is taken at the visitor, to ascertain if it is the desired one.” http://www.isle-of-man.com/manxnotebook/manxsoc/msvol16/p135.htm;

“quaaltagh (G comh-dhaltach) n. [kwæ:ltax] JBo, [kwaltʰax] DK ‘first-foot’” (Boderick, John Rhŷs and his Manx Gaelic notebooks of his visits to the Isle of Man (1886-1893)

[2]Deirtear mar ‘troigh’ nó ‘treigh’ é déanta na fírinne.

[3] Cf. GÉ ó shin; GA bho shin (Bunadas). 

[4] Cf. GÉ eolach (Bunadas). Neu-oayllagh ‘unacquainted’. neamh-eolach. (Broderick)

[5] Cf. Ir. ‘gothán’ – Broderick, George, “Prof. Sir John Rhŷs in the Isle of Man (1886–1893): linguistic material and texts”, in: Karl, Raimund, and Katharina Möller (eds), Proceedings of the second European Symposium in Celtic Studies: held at Prifysgol Bangor University from July 31st to August 3rd 2017, Hagen/Westfalen: curach bhán, 2018. 35–70.

[6] = GA geanail (Bunadas).

[7] = GÉ oraibh. 

[8] = GÉ slán, i. ‘<tslán’. 

[9] Admháin gur áit agus gránna fiú an litriú ‘c-slán’ do Ghaeilgeoirí na hÉireann, ach léiríonn sé an Ghaeilge Mhanann.

[10] “jollity, glee, joviality, jocularity, amiableness, cheerfulness, geniality, conviviality, mirth, chirpiness, bonhomie” (Online Manx Dictionary – OLMD).

[11] = GÉ beo. Is é [b´jo] an fuaimniú a léiríonn an litriú, ach b’fhéidir [bl´o:] agus [bljo:] freisin (Broderick 2016). 

[12] “chattel(s), belongings, riches, effects (OLMD). Cf. cowrey (ScG. comharradh) (Broderick: 2016). Cf. GÉ comhartha. “cowrey= a sign, mark, omen, emblem, and the plural is “cowraghyn” the form “cowryn” means emblems of prosperity, wealth (Notaí Juan Y Geill).

[13] Cuireann an focal seo an leagan ‘purdas’ i gcuimhin dom, focal a bhí ag seanduine nó beirt i ndeisceart an Dúin ag deireadh an 20ú Chéad. 

[14] “roayrt = the flood tide. hence a great flow of anything. Beef was

a great luxury in the hard times of long ago (Notaí Juan Y Geill).

[15] Cf. GÉ ‘rabharta’.

[16] = GÉ ‘codladh’.

[17] Cf. “(Ir. sá(i)bhte + -as) n. [sauʒəs], [sɔuʤəs] CK ‘safety’” (Broderick, 2016). 

[18] = GA ‘deargann’.

[19] Bheadh sé chomh maith céanna an litriú ‘giolla’ a úsáid. 

[20] = ceann.

[21] i. ag+ibhe. Cf. GÉ ‘ibhe’, GA ‘ibh’.

An Ghaeilge sa teach: An dátheangachas, bagairt nó deis? — Fás

ó Mheon Eile: I ndeireadh na dála, ar chúis amháin nó eile, nó ar chúiseanna go leor, táthar ann nach féidir a gclann a thógáil le Gaeilge – beag beann ar ghrá s’acu don teanga, an taifead gníomhaíochta atá acu nó an ról oibre atá acu. Ar lean…. An Ghaeilge sa teach: An dátheangachas, bagairt […]

An Ghaeilge sa teach: An dátheangachas, bagairt nó deis? — Fás

WTF!? North, South, East & West leis an Kerry Cowboy (Cuid 2) — mise Ciara

Following on from part 1 – here’s mise agus an Ciarraíoch beannaithe é féin, Séaghan Ó Súilleabháin agus na ceithre harda á bplé againn. Thanks a million to Séaghan for appearing on What the Focal!? to help us all understand the cardinal and ordinal points i nGaeilge.

WTF!? North, South, East & West leis an Kerry Cowboy (Cuid 2) — mise Ciara