Gaeilge Mhanann Chomhráiteach: Ceacht 18

Ceacht 18

Vel eh-hene[1] sthie, Venainshtyr [2] Kodeyre[3]?

Bheil e fhéin astaigh, bhean-mhainstear[4] Codaér[5]?

An bhfuil sé féin istigh, a Mháistréas Codaér?

Is ‘himself’ at home, Mrs. Watterson?

**

Cha nel, agh cha bee eh foddey.

Chan eil, ach cha bidh e fada.

Níl, ach ní bheidh sé i bhfad. 

No, but he won’t be long. 

**

Trooid stiagh as soie sheese, Illiam.

Trobhad ’steach as suigh síos, Illiam.

Isteach leat agus suigh síos a Uilleam. 

Come in and sit down, William.

**

Vel shiu lesh tey[6], ghooinney veen?

Bheil siu leis tae, ’dhuine mhín?

An raibh tae agat, a dhuine uasail?

Have you had tea, dear fellow (man)?

**

Ta, gur eh mie eu, hooar mee greim dy vee ayns Laksaah.

Tá, go robh maith aiu, fhuair mi greim da bhidh anns Laksaah (Laxey).

Tá, go raibh maith agat, fuair mé gréim bia i Laksaah.

Yes, thank you, I got a bite of food in Laxey.

**

Nagh yiow shiu cappan elley?

Nach gheobh siu capan eile?

Nach n-ólfá cupán eile?

Will you not take another cup?

**

Mie dy lioor, ta paays[7] agglagh orrym.

Maith da leór, tá pathadhs eaglach orm.

Maith go leor, tá tart millteanach orm.

Very well, I have an awful thirst.

**

Vel shiu goaill shugyr? Nane ny jees[8]?

Bheil siu gabháil siúgar? Naon na días?

An ólann tú siúcra? Ceann nó dhó?

Do you take sugar? One or two?

**

Jees, my sailliu, ta feeackle villish aym.

Días, más áill aiu, tá fiacal mhilis agham.

Dhá cheann, más é do thoil é, is aoibhinn liom rudaí milse.

Two if you please, I have a sweet tooth.

**

Va mee jannoo n’egooish rish bleeantyn. 

Bha mi déanamh in fhéagúis ris bliantan.

Bhí mé ag déanamh ina éagmais leis na blianta.

I was doing without it for years.

**

Agh ta palchey ry-gheddyn nish, as ta mee goaill my haie. 

Ach tá pailte ri-ghaodan ’nois, as tá mi gabháil mo shaith.

Ach tá neart de ar fáil anois, agus tá mé ag glacadh mo shaith. 

But there’s plenty to be got now, and I am taking my fill.

**

S’leayr dou dy row shiu fuinney jiu!

Is léir domh da robh siu fuine diu!

Is léir dom go raibh tú/sibh ag bácáil inniu!

I see that you were baking today!

**

Ta shiu kiart vel shiu soaral[9] eh?

Tá siu ceart, bheil siu sóaral e?

Tá an ceart agat, an bhfaigheann tú an boladh de?

You’re right, do you smell it?

**

Ta soar mie millish sy thie. 

Tá sóar maith millis sa taigh.

Tá boladh deas milis sa teach.

There’s a good sweet smell in the house.

**

Shegin dou jannoo arran, soddag[10] as bonnag daa cheayrt ’sy chiaghtin. 

Is éigean domh déanamh aran, sodag as bonnag dá chuart sa tseachtain.

Is éigean dom arán, arán sóide agus bonnóg a dhéanamh dhá uair sa tseachtain.

I have to make bread, sodacake and ‘bonnag’ twice in the week.

**

Nagh gow shiu soddag as oor?

Nach gabh siu sodag as ím úr?

Nach nglacfaidh tú arán sóide agus im úr?

Won’t you take a soda-cake and fresh butter?

**

Gowym lesh taitnys[11], s’mie lhiam eh.

Gabham leis taitneas, is maith leam e.

Glacfaidh mé agus fáilte, is maith liom é. 

I will, with pleasure, I love it.

**

Ta mee mooarane kianglt[12] booise[13] diu.

Tá mi mórán ceangalt buíochas[14] diu.

Tá mé fíor-bhuíoch duit.

I am very much obliged to you.

**

Ta mee cra’al dy vel eh-hene cheet nish.

Tá mi creideal da bheil e-fhéin tíot ’nois.

Creidim go bhfuil sé féin ag teacht anois.

I believe that ‘himself’ is coming now.

**

Fastyr mie, Illiam, ta mee fakin dy vel dty chassyn fo’n voayrd! S’mie shen! 

Feastar maith, Illiam, tá mi faicin da bheil da chasan fo’n bhórd! Is maith sein!

Tráthnóna maith, a Uilliam, feicim go bhfuil do chosa faoin chlár! Is maith sin!

Good evening, Wille, I see you have your feet under the table! That’s good! 

**

Myr yiarragh my yishag vooar:

Mar dhearadh mo dheaiseag mhór:

Mar a déarfadh m’athair mór:

As my grandfather would say:

**

“Cur meer[15] da’n feeagh as hig eh reesht.”[16]

“Cuir mír da’n fiach as thig e ’ríst.”

Tabhair giota don fhiach agus tiocfaidh sé arís. 

“Give a piece to the raven and he’ll come again.”


[1] “‘himself,’ = the man of the house” (Notaí Juan Y Geill).

[2] “‘ben-ainshtyr’ [an litriú] atá sa Bhíobla .i. an rud is gaire do chaighdeán dá bhfuil again,” a deir Críostóir Mac Giolla Eoin liom, ach ‘Venainster’ a scríobh Juan Y Geill. 

[3] “CHODERE was formerly used as a synonym for WATTERSON, members of the same family being called indifferently by one name or the other. CHODERE, however, was evidently used merely as a nickname, as it is not found in the Parish Registers.” https://archive.org/stream/manxnotebook00unkngoog/manxnotebook00unkngoog_djvu.txt. “Kodhere (G mac Uatáir) [ko’dɛ:r] WQ, JK, RQ, [kɔ’dɛ:r] (not [kɔ’di:ər]) CK ‘Watterson’” Broderick (2016).

[4] Deirtear mar ‘bhean-ainstir’ é ach d’fhág mé an focal mainstir (féach GA: maighstir) slán ar mhaithe leis an sanás a léiriú.

[5] Más cruinn an miniú thuas ar ‘Kodeyre’, seans gur fearr ’Cuadair’ nó mar sin mar iarracht an tsanás a léiriú? 

[6] “Note the idiom, “Are you with tea?”” (Notaí Juan Y Geill).

[7] Féach GA ‘pathadh’ (AFB) (Trí Broderick 1984). “‘paays,’ the noun, ‘paagh,’ or colloquially ‘paa.’ the adjective, thirsty, parched. One might say ‘ta mee paa agglagh’ instead of ‘ta paays agglagh orrym.’” (Notaí Juan Y Geill)

[8] i. GÉ ‘dís’, GA ‘dithis’, <MG dias.

[9] < Béarla ‘savour’ (Bunadas)

[10] Féach GÉ ‘sodóg’ (Boderick 2016).

[11] Féach GA ‘taitneas’ (Boderick 2016).

[12] “Ir. ceangailte + buíochas” (Broderick 2016). “Literally, ‘I am much bound in thanks to you.’ the word ‘kianglt’ is pronounced with the ‘n’ strongly nasalised” (Notaí Juan Y Geill).

[13] GA “buidheachas, reformed by substituting -as for -ach of G buidheach” (Broderick 2016). 

[14] Ní réiteach foirfe an litriú GÉ ‘buíochas’ do [bwi:s] ach is mar ‘buí’as’ a deirtear an focal in Ultaibh ach ní rithfeadh sé le duine é a scríobh amhlaidh.

[15] Féach GÉ ‘mír’ (Broderick 1984).

[16] “A Manx proverb. The raven being a voracious bird, hence ravenous” (Notaí Juan Y Geill).

Gaeilge Mhanann Chomhráiteach 17

Va Shirveish Ghailckagh ’sy Cheill Jydonnee shoh chaie.

Bha Seirbheis Ghaelgach sa Cheill Dia Domhnaigh seo chaidh.

Bhí Seirbhís Ghaelach sa Teampall Dé Domhnaigh seo caite.

There was a Manx Service in the Church this last Sunday.

**

Va dy chooilley nhee jeant ayns chengey ny mayrey, dyn[1] fockle dy Vaarle.

Bha dach uile ní déant anns teanga na máthara, dan focal da Bhearl’.

Rinneadh gach uile rud i dteanga na máthara, gan focal Béarla.

Everything was done in the mother-tongue without a word of English.

**

She ooilley Gailck va ry-chlastyn ayns na kialteenyn ’sy chenn earish.

Is e uile Gaelg bha ri chlaistin anns na Ceilltínean sa tsean-iris.

Is é Gaeilge uile go léir a bhí le cloisteáil sna Teampaill sa tsean-am.

‘Tis all Manx that was heard in the churches in the old times.

**

Shimmey keayrt ayns m’aegid cheayll mee Phil Tim goaill padjer ’sy chabbal ain.

Is iomaí cuart anns m’ aegaid chual’ mi Phil Tim gabháil paidir sa chabal ain.

Is iomaí uair le linn m’óige a chuala mé Phil Tim ag paidreoireacht inár n-eaglais. 

Many’s the time in my youth I heard Phil Tim praying in our Chapel.

**

Yinnagh eh goaill toshiaght ‘sy Vaarle agh lurg tammylt b’egin da scuirr.

Dhéanadh e gabháil toiseacht[2] sa Bhearl’ ach lorg tamalt b’éigean dá[3] scuir.

Thosaíodh sé sa Bhéarla ach tar éis tamall b’éigean dó stopadh.

He would begin in English, but after a while he would have to stop.

**

Eisht yinnagh eh goll er e hoshiaght ‘sy Ghailck

Eist déanadh e gol air e thoiseacht sa Ghaelg.

Anois, leanfadh sé ar aghaidh sa Ghaeilge.

Then he would continue in Manx.

**

Va’n Ghailck e ghlare ghooie-hene, agh va’n Vaarle ny ghlare yoarree[4] da.

Bha’n Ghaelg a ghlar dhúchaí fhéin, ach bha’n Bhearl’ na ghlar deoraí dá.

Bá í an Ghaeilge a theanga dúchais féin, ach ba theanga iasachta an Béarla dó.

The Manx was his own native language, but the English was strange to him.

**

Jean oo fockley-magh[5] Padjer y Chiarn er my hon?

Déan thú focla-mach Paidir a’ Tiarn air mo shon?

An ndéanfaidh tú aithris ar Phaidir an Tiarna dom?

Will you recite the Lord’s Prayer for me?

**

Neem, mannagh vel ee jarroodit[6] aym.

Ním, mannach bheil í dearúdait[7] agham.

Déanfaidh mé, muna bhfuil dearmad déanamh agam.

I will, if I havent forgotten it.

**

“Ayr ain t’ayns Niau, casherick[8] dy row Dt’ennym,”

“Athair aghainn  t’anns Neamh, caisiric da robh D’ainm.”

“Ár nAthair, atá ar neamh, go naofar D’ainm.”

“Father at us who is in Heaven, holy be Thy name”

**

“Dy jig Dty reeriaght[9].”

“Da dtig Do ríreacht.”

“Go dtaga Do ríocht.”

“May Thy kingdom come.”

**

“Dt’aigney dy row jeant er y thalloo myr te ayns Niau.”

“D’aigne da robh déant air a’ talamh mar t’e anns Neamh.”

“Go ndéantar Do thoil ar an Talamh mar a dhéantar ar Neamh.”

They will be done on earth as it is in Heaven.”

**

“Cur dooinn nyn arran jiu as gagh laa.”

“Cuir dúinn nan[10] aran diu as gach lá.”

“Ár n-arán laethúil tabhair dúinn inniu.”

“Give us our bread today and each day.”

**

“As leih[11] dooin nyn loghtyn myr ta shin leih dauesyn ta jannoo loghtyn nyn’oi.”

“As leigh  dúinn nan lochtan mar ta sinn leigh[eadh] daibhsean ta déanamh lochtan nan’aghaigh.”

“Agus maith dúinn ár bhfiacha, mar a mhaithimidne dár bhféichiúna féin.”

“And forgive to us our sins as we are forgiving to those who do wrongs against us.”

**

“As ny leeid[12] shin ayns miolagh[13],”

“As ná luíod[14] sinn anns miólach,”

“Agus ná lig sinn i gcathú,”

“And lead not into temptation,”

**

“Agh livrey[15] shin veih olk,”

“Ach líbhré[16] sinn bhe olc,”

“Ach saor sinn ó olc.”

“But deliver us from evil,

**

“Son Lhiats y reeriaght, as y Phooar[17] as y Ghloyr, 

“Son Leats a’ ríreacht, as a’ Phúr as a’ Ghlór,

“Óir is leatsa an ríocht agus an chumhacht agus an ghlóir,

“For with Thee (is) the kingdom, and the power, and the glory,

**

“Son dy bragh as dy bragh. Amen.”

“Son da brach as da brach. Amen.”

“Trí shaol na saol. Amen.”

“For ever and ever. Amen.”

**

Gur eh mie eu, va shen yindyssagh.

Go robh maith aiu, bha sein iondasach.

Go raibh maith agat, bhí sin iontach.

Thank you, that was wonderful.

**

Shegin dou gynsagh as cooinaght[18] er shen.

Is éigean domh gionnsach as cuimhneacht ar sein. 

Ní mór domh sin a fhoghlaim agus cuimhneamh air.

I must learn and remember that.


[1] Féach GÉ ‘gan’ (Broderick 1984), GA ‘gun’.

[2] Bhan mé úsáid as an litriú ‘toiseacht’ ar chúiní sanásaíochta go príomha agus de bhrí go bhfuil sé sách cosúil leis an litriú GM, ach déanta na fírinne, is é [hɒjax], [hɒʒax], [hɔ:jax] an fuaimiú ar an fhocal, nó ‘toi’each’.

[3] [dæ:] nó [dɛ:] (Broderick 2016) an foghraíocht. Mar sin de, roghnaigh mé síniú fada a úsáid de bhrí gur guta fada atá ann. Thiocfadh liom ‘daé’ a scríobh is dócha, ach is leor ‘á’ chun [ɛ:] a chur in iúl in Ultaibh, mar sin de, bhain mé úsáid as an litiriú sin anseo.

[4] Is léir dom go bhfuil an fréamh céanna ag ‘joarree’ na Manainnise agus ‘deoraí’ i nGaeilge na hÉireann.

[5] “ ‘fockley magh,’ = proclaim, promulgate, utter, express, declare, speak. etc. The Speaker of the Keys is known as “Fockleyder ny Kiare as Feed.’ (the twenty four.)” (Notaí Juan Y Geill)

[6] Féach GÉ ‘dearúd’ (<dearmhad).

[7] Féach GÉ ‘dearmadta’.

[8] Féach GÉ ‘coisric’, focal a shíolraíonn ón Laidin ‘consacro’, i. chun rud a dhéanamh naofa.

[9] Féach GÉ ‘ríocht’, GA ‘rìoghachd’.

[10] Féach freisin, Gaeilge Oirialla ‘nár’ (<ár).

[11] “OIr. do-luigi)” Broderick (2016). Bainte le GA ‘logh’ / loghadh.

[12] < lead (Béarla).

[13] “(OIr. meblugud)” Boderick (2016). Féach: meabhlú, m. (gs. -laithe).1. vn. of MEABHLAIGH1. 2. Deception, betrayal; seduction. FGB.

[14] Is iarracht ar thrascríobh foghraíochta é an leagan seo, ní aon sanás á chur in iúl óir is ón Bhéarla atá an bunfocal.

[15] “(AN (de)livré)” Broderick (2016).

[16] Trascríobh amháin atá i gceist anseo.

[17] “(AN puer)” Broderick (2016).

[18] ““ynsagh’=learning and teaching. “cooinaght-yn.” the termination -yn is often omitted in spoken Manx. Notice the preposition ‘er’ with ‘cooinaght.’ There is a more idiomatic way of saying ‘I remember.’ -S’cooin Ihiam, (‘Tis a memory with me)” (Notaí Juan Y Geill).

Gaeilge Mhanann Chomhráiteach 16

Vel Gailck (Gaelg) erbee eu foast, Ham? 

Bheil Gaelg air bith aiu fóst, Ham?

Have you any Manx yet, Thom?

Cha nel monney, agh t’ee cheet lhiam[1].

Chan eil mona, ach t’í tíot leam.

Not much, but I’m making progress.

Ta mee goaill boggey[2] clashtyn shen.

Tá mi gabháil boga claistin sein.

I am glad to hear that.

Gow greim urree choud s ta’n chaa eu.

Gabh greim uirthi cho fada is tá’n teá aiu.

Get hold of it whilst you have the chance.

Neem my chooid share[3], ansherbee.

Ním mo chuid is fhearr, ans-er-bith.

I’ll do my best, anyway.

Ta mee gol dys y vrastyl mleeaney.

Tá mi gol du-s a’ bhreastal[4] i mbliana.

I am going to the class this year.

S’yindyssagh y Ghailck t’euish Dan.

’S iondasach a’ Ghaelg t’aiu-se Dan.

It’s marvellous the Manx you have Dan.

Cha n’yiarrins shen edyr. 

Cha ndearainnse sein idir.

I wouldn’t say that at all.

Cha nel mish agh ynseydagh gollrhyt-hene[5].

Chan fheil mis’ ach ionnsadach[6] gollríot-fhéin.

I’m only a learner like yourself.

O dy beigns[7] scoilliar yn lheid euish!

Ó dá beinns scoilear an leithéid aiu-s!

O that I were a scholar such as you!

Va palchey goll er loayrt[8] ayns m’aegid.

Bha pailte gol air labhairt anns m’aegaid.

There was plenty spoken in my youth.

Agh cha dug mee monney geill j’ee.

Ach cha dtug mi mona géill dí.

But I didn’t pay much heed to it.

Yinnagh my warree as my yishag wooar taggloo ry-cheilley[9] sy Ghailck feiy’n laa.

Dhéanadh mo mhairí as mo dheaiseag mhór t-agallamh ri-chéille sa Ghaelg feadh’n lá.

My grandma and grand-dad would converse in Manx all day long.

Agh cha row kied ayms gynsagh ee.

Ach cha robh cead aghams gionnsach í.

But I never got leave to learn it.

“Cur ersooyl yn lioar shen,” yiarragh ad.

“Cuir air s(i)úl an leabhar sein,” dhearadh iad.

“Put away that book,” they would say.

“Cha jean ee dy bragh cosney ping er-dty-hon.”

“Cha déan í da brach cosnadh pingin air-do-shon.”

“It will never earn a penny for you.”

Cha row eie[10] erbee ayms dy row ny shenn Vanninee soiagh[11] beg jeh’n Ghailck.

Cha robh éidh air bith aghams da robh na sean-Mhanannaigh suidheach beag den Ghaelg.

I had no idea (notion) that the old Manxfolk despised the Gaelic.

“Cha n’eeu[12] veg ta’n Ghailck, Ihig j’ee geddyn baase, v’ad gra ny-cheayrtyn.

“Chan fhiú bheag tá’n Ghaelg, lig dí gaodan bás,” bh’ad grá na-chuartan.

“Tis worth nothing, the Manx, let it die.” they were saying sometimes.

Crevoish hooar shiu y Ghailck eisht?

Cre’ bhois fhuair siu a’ Ghaelg eist?

Where did you get the Manx from then?

Veih ny shenn Vanninee er ny baatyn-eeastee, jeih bleeaney[13] as tree feed er-dy-henney.

Bhe na sean-Mhanannaigh air na bátan-iastaigh, deich bliana as trí fichid ar air-da-sheine.

From the old Manxmen on the fishingboats, seventy years ago. 


[1] “‘cheet lhiam: lit. ‘coming with me,’=I am prospering, getting on.” (Notaí Juan Y Geill)

[2] “‘goaill boggey,’ lit. ‘taking joy.’ an idiom still sometimes heard in the dialect.” (Notaí Juan Y Geill)

[3] “‘my chooid share.’ The Manx requires the noun ‘cooid,’ difficult to define exactly in English. It can mean, ‘goods, wealth, furniture, a thing, merchandise. etc. ‘cooid-vooir’ = much, a great deal. ‘cooid-hraie,’ = anything washed up on the beach. (Notaí Juan Y Geill).

[4] Tá mé ag glacadh go síolraíonn an focal Manannach ‘brastyl’ ón Ghaeilge Mhoch ‘freastal’ ar dhóigh éigin. Luaigh Broderick (1984) an féidearthacht sin.

[5] “‘gollrish = like. like him. ‘gollrhym’ = like me, and similarly for each person. ‘hene’=self, and when used after ‘m,’ becomes ‘pene’ gollrhym-pene, like myself” (Notaí Juan Y Geill).

[6] Féach GA ‘ionnsaiche’.

[7] “‘veign.’ ‘veagh oo,’=I would, or might be, thou woulds’t be. etc. The form ‘dy beign,’ ‘dy beagh oo, etc. is sometimes called the conditional future with the meaning. ‘if I might be, that I were, if thou should’st be, might be. etc.’ (Notaí Juan Y Geill).

[8] “Note the idiom, ‘going on speaking’ “(Notaí Juan Y Geill).

[9] “‘ry-cheilley,’=one to the other. ‘fud-y-cheilley’,= through the other, confused.” (Notaí Juan Y Geill)

[10] “‘eie’=idea, notion, and in another idiom, “Cren eie t’ayd er shoh?” = What have you to do with this, what businness is this of yours? ‘eie,’ as a verb= call. shout. ‘ D’eie ad magh,” = they called out (Notaí Juan Y Geill).

[11] ‘soie, soiagh-ey’ = to place, set, sit, fix, etc. ‘soiaghey mooar jeh’ = to set a great deal by, to esteem, to think a lot of. ‘soiaghey beg jeh’= set at nought. despise. think little of. (Notaí Juan Y Geill)

[12] “‘feeu’=worth, worthy. When combined with the verb ‘she: the ‘f is dropped, so we get “Sh’eeu eh.”=‘tis worth, “Cha n’eeu eh, ‘=‘tis not worth(Notaí Juan Y Geill).

[13]  “‘blein’=a year, plural ‘bleeantyn,’ but ‘bleeaney’ is often used, although it is actually the genitive singular” (Notaí Juan Y Geill).

Gaeilge Mhanann Chomhráiteach 15

Vel jinnair aarloo[1] foast, y chree?

Bheil dinnéar earlamh fóst, a chroí?

Is dinner ready yet, my dear?

Ta, vel oo dty lomarcan[2]?

Tá, bheil thú do lomarcan?

Yes, art thou alone? (are you alone?)

Cha nel, ta Jem Quine ayns shoh.

Chan eil, tá Jem Quine anns seo.

No, Jim Quine is here.

V’eh gobbragh marin car y voghrey[3].

Bha e ’g obrach mairinn car a’ mhóra.

He was working with us all the morning.

Vel red ennagh ‘sy phot er y hon?

Bheil réad éinneach sa phot air a’ shon?

Is there anything in the pot for him?

Dy jarroo ta, as failt erriu Jem.

Da dearbh tá, as failt oraiu Jem.

Of course there is, and you’re welcome, Jim.

Soie sheese ayns shoh, vel oo gaccrys[4]?

Suigh síos anns seo, bheil thú ag acras?

Sit down here, are you hungry?

Ta accrys mooar orrym. Gur eh mie eu.

Tá acras mór orm. Go robh maith aiu.

I’m very hungry, thank you.

S’mie shen, gow dty haie eisht.

Is maith sin, gabh do shaith eist.

That’s fine, get your fill then.

Ta skeddan braew mooarey eu, Venainstyr[5] Cannell.

Tá scadáin bréa móra aiu, [a] Bhean-ainstear Cannell

There’s fine big herring at you, Mistress Cannell.

Ta, hooar mee ad voish yn cadjer moghrey jiu.

Tá, fhuair mi iad bhois an caidéar móra diu.

Yes, I got them from the fishhawker this morning

Vel yn sthock currit sheese eu foast?

Bheil an stoc curait síos aiu fóst?

Have you got the ‘stock’ put down yet?

Cha nel, agh shegin dooin jannoo eh dy gherrit.

Chan eil, ach is éigean dúinn déanamh e da ghairit.

No, but we must do it shortly.

Va Hal Mooar ginsh[6] dou da row kuse[7] dy vaatyn-eeastee hannah er sooyl.

Bha Hal Mor ’g’ins domh da robh cus da bhátan-iastaigh cheana air siubhal. 

Hal Mooar was telling me that a few fishing boats were already gone (away)

Crenaght t’an shenn riftan[8], Hal Mooar?

Cré’n acht t’an sean-rioftan, Hal Mór?

How’s the old rascal, Big Hal?

Och, t’an taggloo[9] echeysyn cur y drogh orryms[10]

Och, tá’n t-agallamh aigesean ’cur an droch orms. 

Och, his talking annoys me.

Cammah?[11] Row eh goll as gaccan?

Camá? Robh e gol as ’g acaín?

How? (Why?) Was he going and grumbling?

V’eh gaccan mysh dy chooilley nhee.

Bh’e ’g acaín múis da chuile ní. 

He was complaining about everything.

Cha row rieau monney rick[12] er.

Cha robh riamh mona ‘rick’ air.

There was never much ‘rick’ on him.

Cha jeanagh eh rieau gobbragh ma oddys eh cosney[13] shaghey fegooish[14].

Cha déanadh e riamh ’g obrach[15] ma fhaodas é cosnadh seacha féaguis

He would never work if he could get along (by) without it.


[1] Cf. SG airlam (Broderick) < “Of persons ready, prepared, willing, etc. (to do something )” (eDil). Tá sé ar fáil i nGÉ na linne seo mar urlamh (mar fhoirm mhalartach de ‘ullamh’). Críostóir Mac Giolla Eoin: “Ós rud é go bhfuil ‘ern iarlaghy’ le fáil i leabhar urnaí Phillips, le n caol de réir cosúlachta (iar n-earlamhaghadh), is dócha gur ‘earlamh’ an litriú a bheadh ar an bhfocal Manannach. /a:rlu/ nó /ə:rlu/ an fuaimniú” (Comhrá ar Twitter).

[2] Cf. GÉ lomrachán FGB.

[3] Cf. GA mochthrath.

[4] i. <ag acras. “ ‘accrys’=hunger. Many nouns are used colloquially as verbs,

but ‘ta accrys orm’ is a more literary form.” (Notaí Juan Y Geill)

[5] i. ben-ainshter

[6] <ag innse(adh). 

[7] Féach ‘cus’ i nGA.

[8] “‘riftanyn’, the plural form = a mob, a rabble” (Notaí Juan Y Geill).

[9] Féach GA agus GÉ ‘agallamh’.

[10] “‘cur y drogh er’ =putting the bad on, making one mad, vexing.” (Notaí Y Geill)

[11] Féach GA ‘cuime’ agus GÉ ‘camá’ / ‘cumá’. “’cammah.’ usually means ‘why, for what reason.’ Yet in Scots

Gaelic it meant, ‘how’” (Notaí Juan Y Geill).

[12] ‘rick.’ reason. determination, steadiness of character, reliability. (Notaí Y Geill).

[13] ‘cosney’ = gain, profit, get, attain, win, earn.’ (Notaí Juan Y Geill). Is suimiúil go bhfuil an chiall chéanna in Oirialla. 

[14] ‘fegooish’. A more literary form is ‘n’egooish’, ‘m’egooish’. without me. ‘dt’egooish.’ without thee; ‘n’egooish’. without him or without it.

[15] Is gá a bheith cúramach sa chás seo, tá an litriú ‘obrach’ dílis don sansaíocht ach bíodh a fhios agat go mbíonn an ‘b’ séimhithe sa chaint, i. /ɔβrax/, rud éigin cosúil le ‘ovragh’.

Lonnaíochtaí Lán-Ghaeilge i mBaile Átha Cliath? — Misneach

Ag an bpléphainéal tábhachtach seo, pléifear na deiseanna, na castachtaí, na constaicí agus na féidearthachtaí a bhainfeadh le lonnaíocht lán-Ghaeilge a bhunú i mBaile Átha Cliath. Tá a leithéid déanta cheana féin i mBéal Feirste agus i gCorcaigh agus tá na scéalta sin agus go leor cinn eile scrúdaithe go mion ag ár bpríomh-aoichainteoir Ciarán…

Lonnaíochtaí Lán-Ghaeilge i mBaile Átha Cliath? — Misneach

Gaeilge Mhanann Chomhráiteach (14)

Ta drogh-earish[1] ayn jiu, nagh vel?

Tá droch-iris ann diu, nach bheil?

There’s foul weather today, isn’t there?

Ta dy jarroo, fliugh as rastagh[2]

Tá da dearbh, fliuch as reastach

Yes indeed, wet and squally

S’atchimagh va’n oie riyr neesht!

Is aiteamach bha’n oíche ‘réir nís!

What a terrible night it was last night too!

Ve sheidey creoi[3] fud ny hoie!

Bh’e séideadh cruaidh fud na hoíche!

It was blowing hard all last night too! 

Cha row monney cadley ayms

Cha robh mona cadla aghams

I hadn’t much sleep

Va’n thie ain ooilley er-craa[4]

Bha’n taigh aghainn uile air-crathadh

Our house was all a-tremble

As va ram fliaghey jeant neesht

As bha ram fliachadh déant nís

And there was a lot of rain too

Ve ceau trome feiy’n laa[5]

Bh’e caitheamh trom feadh’n lá

It was raining heavy all day long

Cha nel shin rey[6] rish noadyr[7]

Chan eil sinn réidh ris noadar

We are not done with it either

Ta’n gless[8] tuittym foast, as ta’n gheay girree reesht

Tá’n gléas tuiteam fóst, as tá’n ghaoth ’g éirí ’ríst

The glass (barometer) is still falling and the wind is getting up again

Ta’n aer baggyrt rish dorrin[9]

Tá’n aer bagairt ris doireann

The sky is threatening for a full gale

As lurg shen tooilley fliaghey!

As lurg sein tuilleadh fliaghey!

And after that more rain!

Jeeagh er ny bodjallyn[10] shid!

Déach air na boidealan si(ú)d!

Look at yonder clouds!

Cho dhoo as dorraghey as yn oie-hene

Cho dubh as dorcha is an oíche-fhéin

As black and dark as the night itself

Cuin oddysmayd jerkal[11] rish caghlaa[12]?

Cuin fhaodas muid dearcail ris caochladh?

When might we hope for a change?

Cha bee caghlaa son shiaghtin elley

Cha bidh caochladh son seachtain eile

There will not be a changfor another week

Naik shiu y baatey cheet stiagh jiu? 

An fhaic siu a’ báta tíot ’steach diu?

Did you see the boat coming in today?

Honnick, as va thurrys agglagh eck

Chonnaic, as bha thurrys eaglach aic

Yes, and she had an awful trip

Va’n cheayn[13] freayney[14] as tonnyn mooarey cheet stiagh er y traie

Bha’n cuan fraonadh as tonnan móra tíot ’steach air a’ tráigh

The sea was raging and big waves coming in on the shore

S’mie Ihiam dy vel y baatey er roshtyn[15] ayns sauchys[16]

‘S’maith leam da bheil a’ báta air roistean anns sáibhteasI’m glad that the boat has arrived in safety


[1] Cf. GÉ iris (Broderick); “Both ‘earish’ and ‘aimsear’ mean ‘weather, time, period, season,’ but one generally hears earish used for bad weather and aimsear for fine weather” (Nótaí Juan Y Geill). 

[2] < SG rescach (Broderick 2016); cf. GA reasgach; “’rastagh’=boisterous, wild. and can be applied to a person meaning ‘uncouth,’ or ‘rough’” (Nótaí Juan Y Geill). 

[3] Cf. GÉ crua / cruaidh. Admhaím nach óireann an litriú ‘cruaidh’ don fhuaimiú Manannach go maith ([krə:i], [kri:], [krə:i], [krö:i] Broderick 2016), ach níl neart air sa chás seo.

[4] Cf. GA crathadh (Broderick 2016); & GÉ creathadh.

[5] “’feiy,’ can mean a ‘fathom’ a large measurement, so ‘feiy’n lá’ might mean ‘the full measure of the day: Notice ‘fud na h-oie.’ But ‘feiy’n lá.’” (Nótaí Juan Y Geill).

[6] Cf. GÉ réidh (Broderick). 

[7] < English dialect (Broderick).

[8] = GÉ gloine (Scannel – https://cs.slu.edu/~scannell/pub/gv2ga.pdf)

[9] Cf. GA doireann & GÉ doineann. 

[10] Cf. GA baideal (Broderick 2016)

[11] Cf. GÉ dearcadh. 

[12] Cf. GA caochladh.

[13] Cf. GÉ cuan.

[14] Cf. GÉ raonadh (Broderick).

[15] Cf. MG rochtain (Broderick 2016) 7 GA ruigsinn.

[16] Cf. “Ir. sá(i)bhte + -as” (Broderick 2016).

Gaeilge Mhanann Chomhráiteach (13)

Blein Vie Noa, dhyt, Ealish

Bliain Mhaith Noa, duit, Ealish

A Good New Year to thee, Alice

Gur eh mie ayd, Rob, as shen dhyts[1] neesht

Go robh maith aghad, Rob, as sein duits nís

Thanks Robert, and the same to thee also

Dy chooilley yeearree[2] mie son slaynt as maynrys car[3] ny bleeaney shoh cheet

Dach uile (dh)iarraidh maith son sláint as meanras car na bliana seo tíot

Every good wish for health and happiness throughout the coming year

Ta’n Vlein Noa gialdyn[4] dy-mie

Tá’n Bliain Noa geallduin da-maith

The New Year is promising well

Ta emshir braew ayn nish ansherbee[5]

Tá aimsear bréagha ann ’nois ans-er-bith

There’s fine weather now anyway

Vel shiu er n’yannoo kiarailyn[6] mie erbee son y Vlein Noa?

Bheil siu air ndéanamh carailean maith air bith son a’ Bhliain Noa?

Have you made any resolutions for the New Year? (good intentions)

Vel shiuish er ghialdyn veg?

Bheil siú-is air gheallduin bheag?

Have you promised anything?

Ta mee kiarail[7] dy chur seose[8] thombaghey

Tá mi carail da chur suas tombagha

I intend to give up tobacco

S’mie shen, agh ta mee goaill aggle jeed[9], Rob 

‘S’maith sein, ach tá mi gabháil eagal díod, Rob

That’s fine, but I’m afraid of thee, Rob

S’aashagh[10] dy ghialdyn agh ny sassey dy yarrood

‘S’áiseach da gheallduin ach nas áisí da dearúd

It’s easy to promise, but easieto forget

Ta gialdyn gollrish bleayst[11]-ooh, jeant dy ve brisht

Tá gealldan goll ris blaost-uibhe, déant da bh’e brist

A promise is like an egg-shell, made to be broken

Cha nee edyr, cha jeanym credjal[12] shen

Chan í idir, cha déanaim creideal sein

Not at all I will not believthat

Er my hon-hene, cha jinnin gialdyn shen nagh voddin jannoo

Air mo shon-fhéin, cha dhéanainn geallduin sein Nach voddin déanamh

For myself, I wouldn’t promise that (which) I couldn’t do

S liooar dou[13] shen Ealish! cha jeanyms gialdyn veg

’S leór domh sein Ealish! cha jeanyms gialdyn bheag

That’s enough for me, Alice! I’ll promise nothing

C’raad ta my phoib as thombaghey?

C’rád tá mo phoib as tombagha?

Where’s my pipe and tobacco?

Nearey ort Rob!

Náire ort Rob!

Shame on thee, Robert!

Row ‘n Ollick Vie eu, Ealish?

Robh ‘n Ollaig Mhaith aiu, Ealish?

Did you have a good Christmas, Alice?

Feer vie, agh cha row monney shee ‘sy thie ainyn

Fíor-mhaith, ach cha robh mona síth sa taigh aghainn

Very goodbut there wasn’t much peace in our house

Veagh palchey ayds dy yannoo, er-lhiam[14]

Bheadh pailte aghads da dhéanamh, air-leam

There would be plenty at thee to do, I’m thinking

S’cummey lhiams yn obbyr

‘’S cuma leams an obair

I don’t mind the work

Cre gollrish veagh yn Ollick fegooish[15] cloan as caarjyn dy chur shilley orrin? 

Cré goll ris bheadh an Ollaig féaguis clann as cairdean da chur siolladh orainn?

What would Christmas be like without a family and friends to visit us?


[1] 2. “’sein duits’ = that to thee. ‘yn lheid cheddin’ = the same, the very same, of the same kind” (Notaí Juan Y Geill).

[2] Cf. GA 7 GÉ ‘iarraidh’ (Broderick 2016).

[3] = Béarla, ‘all, during, throughout’. “’car’=a turn, twist. a turn round. Hence ‘car ny bleeaney,’ the full cycle of the year. ‘cat· y touree all the summer, ‘car y voghrey,’ all the morning” (Nótaí Juan Y Geill). Cf. GÉ ‘cor’. 

[4] Cf. GA gealltuinn (Broderick 2016).

[5] Chomh fada agus gur féidir liom a thuiscint, is forbairt é ‘ansherbee’ ó ‘Aght erbee’, ‘anyhow’ (<achd air bith). 

[6] < Béarla, ‘care’ (Broderick).

[7] “ ‘kiarail’ =care, forethought, purpose, design (Nótaí Juan Y Geill).

[8] “pronounced either sohss or sooss” (Nótaí Juan Y Geill).

[9] “’afraid of thee,’ implying a doubt” (Nótaí Juan Y Geill).

[10] Cf. GÉ áiseach (Broderick)

[11] Cf. GÉ blaosc (Broderick)

[12] “’credjal,’ sometimes written as spoken ‘cra’al’” (Nótaí Juan Y Geill).

[13] “’s’liooar dou,’ = enough for me, but ‘s’liooar Ihiam’ = enough with me, meaning ‘I can hardly think it’ (Nótaí Juan Y Geill).

[14] “a peculiar Gaelic idiom, meaning, ‘I suppose, think, in my opinion’” (Nótaí Juan Y Geill). Cf. GÉ ‘dar liom’.

[15] Cf, GA eugmhais (Broderick 2016)

Gaeilge Mhanann Chomhráiteach (12)

Laa n’Ollick as Laa n’Ollck Beg

Lá Nollag a’s Lá Nollag Beag

Christmas Day and New Year Day

Row shiu rieau goll er y ‘Quaaltagh[1]?’

Robh siu riamh gol air a’ Comhaltach?’

Did you ever go on the ‘quaaltagh’?

Va dy jarroo, agh atreih!

Bha da dearbh, ach a truaigh[2]!

Yes indeed, but alas!

Cha nel ny Manninee cur monney geill da’n chenn chliaghtey nish

Chan eil na Manannaigh cur mona géill da’n tsean chleachta ’nois

The Manx people don’t pay much heed to the old customs now

Bleeantyn er-dy-henney[3], b’oayllagh[4] ny guillyn aegey goll er ny thieyn Oie’ll Voirrey as Laa ‘n Ollick Beg

Bliantan air-da-sheine, b’eólach na goillean éaga gol air na taigheann Oíche’l (i. oíche Fhéile) Mhoire as Lá Nollag Beag

Years ago, the young boys used to go (around) on the houses on Christmas Eve and New

Year’s Day

Ec y dorrys yinnagh peiagh aa-loayrt ny goan shoh: 

Aig a’ doras dhéanadh péachach a labhairt na gothan[5] seo:

At the door, (a person) one would recite these words:

Ollick ghennal[6] erriu[7] as blein feer vie

’Ollaig gheanail oraiu as bliain fíor mhaith

A Merry Xmas on ye, and a very good year

Seihll as slant da’n clane[8] lught-thie

Saol as sláint’ da’n c-slán[9] lucht taigh

Long life and health to the whole family

Bea as gennallys[10] eu bio[11] ry-cheilley

Beatha as geanaileas aiu bio re-chéile

Life and merriment living together

Shee as graih eddyr mraane as deiney

Síth as gráidh eadar mrán as daoine

“Peace and love ‘twixt women and men

Cooid as cowryn[12], stock as stoyr

Cuid as comharan, stoc as stór

Goods and wealth, stock and store

Palchey phuddase[13] as skeddan dy-liooar

Pailte phudás as scadán da leor

Plenty potatoes and herring enough

Arran as caashey, eeym as roayrt[14]

Aran as cáise, ím as reothart[15]

Bread and cheese, butter and beef

Baase myr lugh ayns uhllin ny soalt

Bás mar luch anns uileann na sabhalt

Death like a mouse in the corner of the barn

Cadley[16] sauchey[17] tra vees shiu ny Ihie

Cadla sáibhte tráth bhidheas siu na laighe

Sleeping safe when you’ll be in bed

As feeackle y jiargan[18] nagh bee dy mie

As fiacal a’ dearga(i)nn nach bidh da maith

And the tooth of the flea, may it not be good

Eisht veagh guilley lesh y kione dhoo cuirrit dy heet stiagh ayns y thie

Eist bheadh gille[19] leis a’ cionn[20] dubh cuirit da thíot ’steach anns a’ taigh

Then a dark-haired boy would be invited to enter the house

Va jough as greim dy vee currit da, yn chooid share v’oc ayns y thie

Bha deoch as greim da vee curait da, an chuid ’s fhearr bh’oc anns a’ taigh

Drink and a bite of food were given him, the best they had in the house

Tra v’ad giu[21], yiarragh y guilley

Tráth bh’ad guibhe, dhéaradh a’ gille

When they were drinking, the boy would say

Shoh slaynt as shee as eash dy vea, as maynrys son dy bragh

Seo sláint as síth as aois da bheatha, as meanras son da brách

Heres health and peace and age of life, and happiness for ever


[1]“THE first person who enters the house on New Year’s morning is called ” The Quaaltagh,” and it is a matter of considerable anxiety, particularly amongst the female portion of the household, that it should be a person of dark complexion, as a lighthaired male or a female is deemed unlucky (and a “agagh, a splay footed person, is considered as particularly so), to be the first-foot on that day, and many a plan is resorted to, in order to keep the unwelcome one outside, and many a sly peep is taken at the visitor, to ascertain if it is the desired one.” http://www.isle-of-man.com/manxnotebook/manxsoc/msvol16/p135.htm;

“quaaltagh (G comh-dhaltach) n. [kwæ:ltax] JBo, [kwaltʰax] DK ‘first-foot’” (Boderick, John Rhŷs and his Manx Gaelic notebooks of his visits to the Isle of Man (1886-1893)

[2]Deirtear mar ‘troigh’ nó ‘treigh’ é déanta na fírinne.

[3] Cf. GÉ ó shin; GA bho shin (Bunadas). 

[4] Cf. GÉ eolach (Bunadas). Neu-oayllagh ‘unacquainted’. neamh-eolach. (Broderick)

[5] Cf. Ir. ‘gothán’ – Broderick, George, “Prof. Sir John Rhŷs in the Isle of Man (1886–1893): linguistic material and texts”, in: Karl, Raimund, and Katharina Möller (eds), Proceedings of the second European Symposium in Celtic Studies: held at Prifysgol Bangor University from July 31st to August 3rd 2017, Hagen/Westfalen: curach bhán, 2018. 35–70.

[6] = GA geanail (Bunadas).

[7] = GÉ oraibh. 

[8] = GÉ slán, i. ‘<tslán’. 

[9] Admháin gur áit agus gránna fiú an litriú ‘c-slán’ do Ghaeilgeoirí na hÉireann, ach léiríonn sé an Ghaeilge Mhanann.

[10] “jollity, glee, joviality, jocularity, amiableness, cheerfulness, geniality, conviviality, mirth, chirpiness, bonhomie” (Online Manx Dictionary – OLMD).

[11] = GÉ beo. Is é [b´jo] an fuaimniú a léiríonn an litriú, ach b’fhéidir [bl´o:] agus [bljo:] freisin (Broderick 2016). 

[12] “chattel(s), belongings, riches, effects (OLMD). Cf. cowrey (ScG. comharradh) (Broderick: 2016). Cf. GÉ comhartha. “cowrey= a sign, mark, omen, emblem, and the plural is “cowraghyn” the form “cowryn” means emblems of prosperity, wealth (Notaí Juan Y Geill).

[13] Cuireann an focal seo an leagan ‘purdas’ i gcuimhin dom, focal a bhí ag seanduine nó beirt i ndeisceart an Dúin ag deireadh an 20ú Chéad. 

[14] “roayrt = the flood tide. hence a great flow of anything. Beef was

a great luxury in the hard times of long ago (Notaí Juan Y Geill).

[15] Cf. GÉ ‘rabharta’.

[16] = GÉ ‘codladh’.

[17] Cf. “(Ir. sá(i)bhte + -as) n. [sauʒəs], [sɔuʤəs] CK ‘safety’” (Broderick, 2016). 

[18] = GA ‘deargann’.

[19] Bheadh sé chomh maith céanna an litriú ‘giolla’ a úsáid. 

[20] = ceann.

[21] i. ag+ibhe. Cf. GÉ ‘ibhe’, GA ‘ibh’.